Thursday, 10 December 2015

CONTOH SURAT PERNYATAAN MAGANG/SUKARELA PADA SKPD

Tags
  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini     :

Nama                                       :
Tempat/tanggal lahir               :
Pendidikan                              :
Agama                                     :
Alamat                                                :

Dengan ini menyatakan bahwa           :
1.      Bersedia menjadi tenaga magang/sukarela dan melakasanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2.      Tidak akan menuntuk gaji/upah kerja ataupun penghasilan lain-lain
3.      Tidak menuntut diangkat menjadi Pegawai tidak tetap (PTT) Pada (..Nama Instansi..)
4.      Bersedia mentaati segala peraturan yang di tetapkan oleh pihak RSUD (..Nama Instansi..).
5.    Apabila dikemudian hari ternyata saya melanggar perjanjian tersebut diatas atau merugikan pihak rumah sakit, maka saya tidak keberatan jika pihak (...Nama Instansi...) menghentikan saya sebagai tenaga magang/sukarela.
6.   Jika sesuatu dan hal lain pihak (...Nama Instansi...) menghentikan saya sebagai tenaga magang maka saya tidak keberatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  sebagai mestinya.

 Mengetahui                                                                                      Palopo, 29 Agustus 2015
Orang/ Tua Wali                                                                               Yang Membuat Pernyataan

(                                                )                                                        (                                               )


 silahkan download file disini